REVIZE PRŮMYSLOVÝCH INSTALACÍ

Kdy a jak často provádět revize průmyslových elektroinstalací? Odpověď na tuto otázku musí znát každá firma, která se pohybuje především ve výrobním průmyslu. Průmyslové elektroinstalace jsou často mnohem náročnější a komplexnější a bezvadný stav je nutností pro správný chod celého výrobního procesu. Není zde prostor na chyby a opomenutí revizí může mít za následek obrovské ztráty na majetku i na zdraví jedinců, kteří jsou ve výrobě zainteresováni. 

Pro provozovatele firem platí povinnost pravidelných revizí průmyslových elektroinstalací.

Rozlišení revizí průmyslových elektroinstalací na 3 typy:

1. Výchozí revize je vždy povinná a je nutná při:

 • uvedení elektrického zařízení nebo nové instalace do provozu,
 • při kolaudaci nového objektu,
 • při kolaudaci rekonstruovaného objektu,
 • při novém připojení objektu k distribuční sítí

2. Pravidelné revize

Pravidelné revize jsou doporučené normou nebo pevně stanoveny právním předpisem, nařízením vlády, zákonem nebo místním provozním předpisem v rámci organizace. Jak často a v jakém intervalu jsou pravidelné revize prováděny závisí na typu provozovaného zařízení a jeho umístění v daném prostředí.

3. Mimořádná revize

Je prováděna mimo interval pravidelné revize. Ve většině případů jde o opravy, změny elektrických zařízení nebo na žádost provozovatele zařízení.

Pravidelné revize je nutné provádět především v těchto případech (výtah z právních předpisů a norem):

 • Pokud provozujeme zařízení, které může při poruše ohrozit lidský život nebo škodu na majetku
 • Pokud máme zaměstnance a využívají elektrické zařízení k pracovní činnosti
 • Pokud máme provozovnu, kancelářské a obchodní prostory a zákazník navštěvuje tyto prostory
 • Pokud poskytujeme služby dalším osobám v provozovně nebo pomocí přístrojů
 • Pokud provozujeme stroje, výrobní linku
 • Pokud provádíme stavbu
 • Pokud provozujeme zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu plynu nebo prachu
 • Pokud provozujeme zdravotnické zařízení
 • Pokud provozujeme zařízení typu škola, muzeum, sportovní areály, obchodní centra a jiné prostory s větším počtem osob
 • Pokud firma je auditovaná ISO 9001
 • Pokud je stanoveno v místním bezpečnostním předpise, požárních předpisech a jiných právních dokumentech
 • Ve všech ostatních případech, kdy je revize nařízena jiným dokumentem z důvodu vlivu prostředí ve kterém je instalace nebo zařízení provozováno. (voda, hořlavé látky, teplota, vibrace, zvýšené mech. namáhání.)
 • Pokud pojišťovna vyžaduje pravidelné revize a má stanoveno ve výlukách z pojištění, že neprovádění revizí může mít vliv na pojistného plnění nebo krácení plnění.
 • Z preventivních a bezpečnostních důvodů

Kdo a kdy vystaví revizní zprávu?

Po každé úpravě nebo celkovém provedení elektroinstalace vám revizní technik vystaví revizní zprávu. Revizní zprávu je nutné uschovat jako průkazní dokument pro případy pojistných událostí (škody na majetku a zdraví při úrazu el. proudem) a budete situaci řešit s pojišťovnou.

Jak často provádět revize průmyslových elektroinstalací?

V závislosti na umístění elektro zařízení se odvíjí i příslušný počet revizí:

 • V tzv. normálním prostředí se revize provádí jednou za 5 let.
 • Ve vlhkém, studeném nebo horkém prostředí je nutné zkontrolovat elektroinstalaci a spotřebiče jednou za 3 roky.
 • Ve vyloženě mokrém prostředí jednou za rok. Jedná se o plovárny, bazény, wellness zařízení aj.

Proč provádět revize průmyslových elektroinstalací?

Jde především o zajištění ochrany a bezpečí lidí a předcházení škodám na majetku. Bezvadný stav lze zjistit jen pravidelnou revizí elektroinstalace a spotřebičů. Tím je také zajištěna zákonná povinnost firem provádět povinné pravidelné revize a nehrozí jim pokuty a stíhání v případech, kdy tuto povinnost nedodržují. 

Nezávislá poptávka našich služeb