REVIZE HROMOSVODŮ

Kdy a jak často provádět revize hromosvodů? Aby hromosvod (bleskosvod) sloužil svému účelu: ochraně majetku - budov, objektů a především lidských životů před účinky blesků, musí na nich být prováděna revize a pravidelné kontroly. Je tedy nezbytné dodržovat termíny kontrolních revizí a udržovat systém hromosvodů v bezvadném stavu, aby hromosvod mohl spolehlivě vytvářet umělou vodivou cestu k přijetí, svedení a poté uzemnění bleskového výboje.

Hromosvod je dnes povinnou součástí protipožární ochrany a zamezuje poničení elektrických a datových rozvodů v objektu. 

Základní rozdělení revizí hromosvodů na 3 typy: 

  1. výchozí revize - nutné provést u každého nově namontovaného hromosvodu během prvotního uvedení do provozu,
  2. pravidelná / periodická revize, intervaly preventivních revizí závisí na typu a zaměření objektu a řídí se normou ČSN 33 1500,
  3. mimořádná revize, která se provádí po úpravě hromosvodu, rekonstrukci střechy nebo po úderu blesku do objektu.

Jak se revize hromosvodu provádí? 

Buď souběžně s celkovou revizí elektroinstalace na nových stavbách, kdy oprávněná osoba (revizní technik) v rámci celkové revize zkontroluje i elektroinstalaci hromosvodu. Při mimořádné či pravidelné revizi hromosvodu revizní technik prověří vizuálně i mechanicky soustavu hromosvodu a otestuje funkčnost spojů a úplnost soustavy včetně stavu uzemnění hromosvodu.

Kdo a kdy vystaví revizní zprávu pro hromosvod?

Po každé úpravě hromosvodu či vyžádané mimořádné kontrole vám revizní technik vystaví revizní zprávu. Revizní zprávu je nutné uschovat jako průkazní dokument pro případy pojistných událostí (škody na majetku a zdraví při úrazu el. proudem nebo poškození vedení elektroinstalace v objektu) a budete situaci řešit s pojišťovnou.

Proč provádět revize hromosvodu?

Jde především o zajištění ochrany a bezpečí lidí a předcházení škodám na majetku. Bezvadný stav hromosvodu lze zjistit jen pravidelnou revizí celé soustavy a zapojení. Tím je také zajištěna zákonná povinnost firem provádět povinné pravidelné revize a nehrozí jim pokuty a stíhání v případech, kdy tuto povinnost nedodržují. 

Jak často provádět revize hromosvodů?

Pravidelné / periodické revize a intervaly prohlídek závisí na typu a zaměření objektu a řídí se normou ČSN 33 1500. 

  • budovy sloužící k veřejným účelům by měly být kontrolované každé 3 roky, 
  • ještě častější revize jsou vyžadované pro objekty, u kterých je zvýšené nebezpečí výbuchu či požáru, 
  • pro obytné stavby je doporučená kontrola alespoň každých 5 let.

Nezávislá poptávka našich služeb