PROJEKTOVÁNÍ ELEKTROINSTALACÍ

Projektování elektro a vystavení zpracované dokumentace zajišťujeme POUZE v kooperaci se subdodavatelem dle jeho časových možností. 

V součinnosti nabízíme vypracování projektu pro elektroinstalace:

 • rodinné domy, byty, rekreační zařízení - chaty a chalupy
 • kancelářské, obchodní a reprezentační prostory

Zajišťujeme celkově projektování elektro v následujících oblastech:

 • Projektování všech stupňů stavebních projektů - oblast elektro, dle vyhlašky 62/2013Sb.
 • Projektovaní přípojek k distribuční soustavě a kabelových tras
 • Projektovaní systémů měření a regulace
 • Projektování systémů přenosů dat v průmyslu
 • Projektování systémů pro řízení osvětlení
 • Projektování silových elektroinstalací
 • Projektování hromosvodů a výpočty rizik dle ČSN EN 62305
 • Projektování přepěťových ochran a filtrů
 • Projektování datové kabeláže LAN a optických sítí
 • Projektování záložních systémů napájení
 • Projektování slaboproudých rozvodů EZS (PZTS), EPS, CCTV, ev. rozhlas, ACS
 • Provádění autorizovaného stavebniho dozoru

Dodací termíny projektů

Termíny jsou odvislé od náročnosti zadání. 

Proč si nechat vypracovat projektovou dokumentaci elektroinstalace?

Každá elektroinstalace musí být prováděna dle vypracované elektro dokumentace, která je součástí stavební dokumentace objektů. Jednotlivé projekty jde členit dle různých kritérií a musíte vědět, jaký druh projektu musíte mít vypracovaný.

Výstavby nových objektů nejčastěji tvoří tzv. třístupňový projekt.

 1. DSP - projekt pro stavební povolení
 2. DPS - projekt pro provedení stavby
 3. DSPS - projekt skutečného provedení

Každý ze stupňů má svá specifika, dle toho, pro jaký účel je určen:  

 1. DSP - projekt pro stavební povolení je jednoduchý informační nákres sloužící jako podklad pro stavební úřad k udělení stavebního povolení. 
 2. DPS - projekt pro provedení stavby je detailní a slouží realizační firmě jako podklad pro provedení instalace. Během výstavby zcela určitě dojde ke změnám oproti dokumentaci, pak je nutné zpracovat skutečný stav. 
 3. DSPS - skutečné provedení stavby. Tento projekt je určen pro revizního technika a pro kolaudaci. Samozřejmě je to podklad pro budoucí opravy, rozšíření a jiné práce na již provedené instalaci.


Projektová dokumentace elektroinstalace je požadována stavebním úřadem na základě prováděcí vyhlášky č. 499/2006Sb v příloze č.1, která specifikuje rozsah a obsah projektové dokumentace pro:

 • ohlášení stavby uvedené v § 105 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona č. 183/2006Sb
 • žádost o stavební povolení podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona č. 183/2006Sb
 • oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006Sb

Další důvody, proč mít kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci: 

 • jasná představa, co vlastně budete od realizační firmy požadovat
 • přesná specifikace požadavků na základě kterých, si můžete nechat vypracovat cenovou nabídku
 • přehled kolik financí budete potřebovat pro realizaci elektroinstalace 

Jaké podklady jsou potřeba pro započetí projektu elektroinstalací?

Níže je bodový seznam všech podkladů, aby bylo možné začít vytvářet projektovou dokumentaci elektroinstalace.

1) PŮDORYS STAVEBNÍ ČÁSTI OBJEKTU

Tento dokument v určitém měřítku dodá stavební projektant. Slouží jako podklad pro zakreslení rozmístění el. prvků -  svítidel, zásuvek, rozvaděčů a kabelových tras.

2) POŽÁRNÍ ZPRÁVA - Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

Ve chvíli kdy je zpracován projekt stavební části, je vhodné nechat vypracovat Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ). 

3) PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Dokument, ve kterém jsou pro jednotlivé prostory stanoveny možné vnější vlivy (teploty, výskyt vody, vnitřní a venkovní prostor atd.).

4) STANOVENÍ BILANCE SPOTŘEB ELEKTROSPOTŘEBIČŮ A POUŽITÝCH TECHNOLOGIÍ

Nutné předem určit pro každé elektrické zařízení jejich elektrický odběr, který měříme ve watech [w], nebo kilowatech [kw]. Příkon spotřebičů dále ovlivňuje i napětí ve voltech [V] a počet fází na které je napojen včetně způsobu zapojení. 

5) STANOVENÍ DRUHU INSTALACE - KLASICKÉ / MODERNÍ INTELIGENTNÍ ELEKTROINSTALACE

Čím více instalovaných elektro systémů v objektu, tím se více dostáváme do moderních elektroinstalací, které mají plnit  komfortní způsob jejich řízení a ovládání.